Generał i Bracia

Generał Towarzystwa Jezusowego

Jego Wielkoksiążęca i Arcykatolicka Mość oraz Eminencja, Najprzewielebniejszy  x. mgr Aurelio Lorenzo Carlo wielki książę kardynał de Medici y Zep SJ

th.jpeg

camerlingo.png

Pierwsze kroki w mikronacjach stawiał w 2013 roku. Do Rotrii przybył 5 sierpnia 2017 r. jako Aurelio Bentini. Zaczynał jako proboszcz parafii katedralnej w Bazylice pw. św. Marka w Wenecji, uczeń ówczesnego biskupa weneckiego (diecezja przyłączona do diecezji rotryjskiej), śp. Paola Carla de Medici y Zep. Rozpoczął wówczas również studia na Uniwersytecie Rotryjskim pod kierunkiem śp. prof. Karola Wawrzyńca de Medici y Zep. 10 marca 2018 r.  z wyróżnieniem obronił bakalaureat pracą pt. Zestawienie podejścia do angelologii w augustynizmie i tomizmie, 20 sierpnia 2018 r. z wyróżnieniem obronił magisterium pracą pt. Upadli aniołowie. Nominację diakonatu otrzymał 6 sierpnia 2017 r., a dwa dni później został nominowany prezbiterem summa cum laude. 30 stycznia 2018 r. został przysposobiony do rodu de Medici y Zep jako syn śp. Paola Carla de Medici y Zep i przyjął tożsamość Aurelio Paolo de Medici y Zep. 4 marca 2018 r. Jego Świątobliwość Pius VI mianował go kapelanem honorowym Jego Świątobliwości. Niewiele później opuścił Rotrię przechodząc do Kościoła Ekumenicznego założonego przez jego ojca, który opuścił ród de Medici y Zep i powrócił do dawnego nazwiska Severino Castiglioni. Sam również opuścił ród Medyceuszy Zepów i obrał godność Aurelio Castiglioni. W Kościele Ekumenicznym pełnił funkcję biskupa ordynariusza diecezji wolnogradzkiej. Po czterech tygodniach wyrzekł się rodu Castiglionich i ojca śp. Severina, a powrócił skruszony do Rotrii, stając się synem swego dawnego dziadka, Karola Wawrzyńca Medyceusza Zepa, otrzymując nazwisko Aurelio Lorenzo Carlo de Medici y Zep. 3 maja 2018 r. Jego Świątobliwość Pius VI nominował go biskupem i posłał do Krakowa (Rzeczpospolita Obojga Narodów) jako ordynariusza. 25 maja 2018 r. został powołany przez tego samego Patriarchę na Generała Towarzystwa Jezusowego. 6 sierpnia 2018 r. Jego Świątobliwość Sylwester I mianował go Kanclerzem Apostolskim, a 13 sierpnia Prymasem Brodrii. 16 sierpnia 2018 r., w związku z nowymi regulacjami prawnymi, postanowił zrzec się stanowiska Generała Towarzystwa Jezusowego, aby umożliwić jego wybór, zgodny z nowymi przepisami. Został wybrany ponownie na stanowisko Generała przez Kongregację Generalną. Po śmierci swego Ojca Karola Wawrzyńca został Wielkim Księciem Toskanii i Seniorem Rodu Medyceuszy Zepów. Jako biskup i Generał Jezuitów nominował sześciu diakonów (Michelangelo Piccolomini, Silvestro Silwanelli, Giacomo Tedeschi, Nicolas Dreder, Giuseppe von Ausfahrt, Paulus Buddus) i pięciu prezbiterów (Michelangelo Piccolomini, Silvestro Silwanelli, Nicolas Dreder, Giuseppe von Ausfahrt, Paulus Buddus). 14 stycznia 2019 roku Jego Świątobliwość Sylwester I nominował go Kardynałem Biskupem Świętego Kościoła Rotryjskiego i nadał stolicę tytularną w Sienie. 17 stycznia 2019 r., decyzją Ojca Świętego Sylwestra zastąpił na stanowisku Kamerlinga Stolicy Apostolskiej Jego Eminencję Alberta Orańskiego, który przeszedł na emeryturę. Jako Kamerling odpowiada za sprawy doczesne Patrymonium i zarządza nim podczas sede vacante. Podczas pontyfikatu Jego Świątobliwości Piusa Leona I posługiwał wciąż jako kamerling. Gdy pontyfikat tegoż Patriarchy dobiegł końca, ogłosił sede vacante i zwołał konklawe. Obrady kardynałów rozpoczęły się 16 czerwca 2019 r. Dzień później, w drugim głosowaniu, został wybrany XXX Biskupem Powszechnym, Patriarchą Rotrii i Najwyższym Kapłanem. Przyjął imię Klemens IV. Podczas swego pontyfikatu zwołał Sobór Welijski II, zreformował i rozbudował liturgię. Okres jego pontyfikatu to również czas intensywnych debat i sporów między duchowieństwem, które jednak ustały wraz z ogłoszeniem Listu Apostolskiego Pax et Gaudium. Ostatnie tygodnie pontyfikatu Klemensa IV były czasem realiozy, która skłoniła go do renuncjacji, w trosce o stabilność Złotego Tronu. 2 października 2019 r. Klemens IV abdykował i wrócił do stopnia kardynalskiego oraz swego nazwiska. Jego następcą jest Jego Świątobliwość Jan I.

Podczas swojego v-życia Aurelio Lorenzo Carlo de Medici y Zep posługiwał się następującymi nazwiskami: Aurelio Bentini, Aurelio Paolo de Medici y Zep, Aurelio Castiglioni, Aurelio Lorenzo Carlo de Medici y Zep, Klemens IV, Mordechaj Madejcbaum (w ramach żartu primaaprilisowego 2020 A.D.), Jan II. 

Stanowiska zajmowane przez Aureliusza Wawrzyńca Karola Medyceusza Zepa:

 1. Kardynał Biskup Świętego Kościoła Rotryjskiego
 2. Biskup Świętego Kościoła Rotryjskiego
 3. Kamerling Stolicy Apostolskiej
 4. Prymas Brodrii
 5. Biskup Krakowski
 6. Tytularny Kardynał Biskup Sieny
 7. Generał Towarzystwa Jezusowego
 8. Wielki Książę Toskanii etc. etc.
 9. Książę Siewierski
 10. Książę Segesty
 11. Senior Rodu Medyceuszy Zepów
 12. Baron Pennabilli
 13. Kanclerz Apostolski
 14. Szlachetny Pan Signorii Rotryjskiej
 15. Asystent na Wydziale Teologii Uniwersytetu Rotryjskiego

 Progenerał Towarzystwa Jezusowego

wakat na stanowisku

Ojcowie:

Jego Eminencja Najprzewielebniejszy ksiądz Nicolas Stéphane kardynał de Dreder SJ

110px-Eakins,_Sebastiano_Cardinal_Martinelli_1902.jpg

14101934_nicolodreder2.png

 W mikronacjach pierwsze  kroki stawiał w 2009 roku, a do Rotrii przybył w roku 2013. Był biskupem, Patriarchą, osobą wielce zaangażowaną w życie Państwa Kościelnego. Powrócił do Stolicy Apostolskiej w roku 2018 i wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego oraz otrzymał nominację diakonatu. 8 sierpnia 2018 r. został prezbiterem i proboszczem Parafii pw. św. Augustyna we Florencji. 14 stycznia 2019 roku Jego Świątobliwość Sylwester I nominował go Kardynałem Prezbiterem Świętego Kościoła Rotryjskiego, czyniąc go tytularnym prezbiterem bazyliki Matki Bożej Większej. 

Wielebny ksiądz Tommaso Mancini SJ

avatar_8.jpg

2Kb7N.png

Do Rotrii przybył w roku 2009, wtedy też został diakonem i prezbiterem. Pełnił najwyższe urzędy kościelne, był m. in. Patriarchą i Generałem Towarzystwa Jezusowego. 12 maja 2018 r. zdecydował o przejściu na emeryturę i zamieszkanie w pustelni, jednak prędko powrócił do aktywnej działalności i ponownie zajął się dziennikarstwem. Aktualnie prowadzi bardzo opiniotwórczą i popularną gazetę Le Porte della Rotria.

Wielebny ksiądz Paulus Buddus SJ

avatar_194.jpg

paulusbuddus.jpg

W Rotrii zawitał pierwszego dnia 2019 roku. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego i 5 stycznia 2019 został mianowany diakonem przez generała, Jego Ekscelencję Aureliusza Medyceusza Zepa. Prezbiterem został summa cum laude 7 stycznia 2019 roku, a egzamin zdał z wynikiem 100%. Został też proboszczem Parafii Katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mediolanie. 

Wielebny ksiądz Silvestro Silwanelli SJ

avatar_166-1.jpg

2JBHF.png

Do Stolicy Apostolskiej przybył 17 lipca 2018 r. i tego też dnia dołączył do nowicjuszy Towarzystwa Jezusowego. Dzień później otrzymał nominację diakonatu, a kolejnego dnia summa cum laude został prezbiterem i został posłany do Katedry Mediolańskiej jako wikariusz. 7 sierpnia 2018 r. Generał Zakonu powołał go nowym proboszczem Parafii Katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, na którym to stanowisku zastąpił ks. Michelangela Piccolominiego SJ, który został wysłany do Krakowa. Aktualnie nabywa umiejętności niezbędne do rozwijania swojej kariery.

Nowicjusze:

Wielebny ks. diakon Giacomo Tedeschi SJ

avatar_169.jpg

Do Rotrii przybył 25 lipca 2018 r., dzień później został nowicjuszem Towarzystwa Jezusowego, a Generał nominował go diakonem. Został posłany do Katedry Mediolańskiej pw. Narodzenia NMP, a pieczę nad jego formacją pełni ks. Michelangelo Piccolomini.

Czcigodny Brat Roderico Colonna SJ

avatar_76.jpg

Do Rotrii przybył 1 września 2016 r. 16 lutego 2018 r. został włączony w poczet nowicjuszy Towarzystwa Jezusowego. Przygotowuje się do podjęcia nauki, której uwieńczeniem będzie przyjęcie nominacji diakonatu i prezbiteratu.

Byli Jezuici:

 1. Śp. bp Jego Eminencja Paolo Carlo de Medici y Zep vel Severino Castiglioni
 2. Jego Eminencja kard. Albert Wilhelm Fryderyk Oranje-Nassau
 3. Jego Eminencja Wilhelm Jan Oranje-Nassau
 4. Filipe Miguel de Guzman
 5. Szlachetny Pan Tadeusz Krasnodębski 
 6. Jego Ekscelencja Fernando Alvarez d’Este y Cordoba
 7. Wielebny ksiądz kanonik Michelangelo Piccolomini SJ, dziś Katolikos Michelangelo Piccolomini

  11371.jpg

  2KfNi.png

  Do Rotrii przybył 10 czerwca 2018 r. i tego samego dnia rozpoczął formację jako nowicjusz w Towarzystwie Jezusowym, pod okiem Generała Aurelia de Medici y Zep. Od razu po wstąpieniu do nowicjatu został diakonem, a tydzień później został nominowany prezbiterem summa cum laude. Posłano go do Katedry Mediolańskiej, gdzie był proboszczem. W Towarzystwie Jezusowym działa przede wszystkim jako Proboszcz Parafii pw. śś. Stanisława i Wacława na Wawelu w Krakowie, Rzeczpospolita Obojga Narodów. Jest to też aktywny duszpasterz i opiekun części nowicjuszy. 8 sierpnia 2018 r. został mianowany przez biskupa Krakowa kanonikiem oraz prepozytem. O księdzu Piccolominim pisze również micropedia. 16 sierpnia 2018 r. został Progenerałem Towarzystwa Jezusowego. 12 listopada 2018 r. zrezygnował ze wszystkich stanowisk i dokonał apostazji, stając się odłączonym od Kościoła Rotryjskiego. Obecnie jest Katolikosem założonego przez siebie Kościoła Mazdaistycznego. Działa w Bialenii i Sarmacji.

 8. Świętej Pamięci Wielebny ks. Giuseppe von Ausfahrt SJ

  avatar_171.jpg

  2KhKX.png

  Przybył do Stolicy Apostolskiej 3 sierpnia 2018 r., jako zbłąkany wędrowiec. Gościnę uzyskał w jezuickim Klasztorze pw. św. Ignacego Loyoli. 8 sierpnia 2018 r. poczuł powołanie do służby Panu jako kapłan i złożył wniosek o przyjęcie do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego. Został też wtedy diakonem. Po praktyce diakońskiej spędzonej w kościele klasztornym został prezbiterem i wikariuszem w Archikatedrze Wawelskiej. Zginął 27 sierpnia 2018 r. zagryziony przez dzika. Został pochowany w podziemiach klasztoru.